Kétpó Község Hivatalos honlapja +36 56 333 294

ketpo@ketpo.hu

Határozatok

A DIGI Kft. által létesítendő antenna bérbeadásáról

A VP6-19.2.1.-64-4-17 kódszámú, ” A helyi lakosság életminőségének javítását célzó tevékenységek támogatása” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

A VP6-19.2.1.-64-2-17 kódszámú, ” A helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

A helyi választási bizottság új tagjának és póttagjainak megválasztásáról

Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának meghatározása

Kétpó Község Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Kétpó Község adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Kétpó Község polgármesterének 2018. évi cafeteria- juttatásáról

Bevándorlást szervező irodák létesítésének elutasításáról

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda heti és éves nyilvántartási idejének, valamint a 2018. évi nyári zárva tartási idejének meghatározása

A 2017. évi helyi adó kivetéséről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről.

Címrend

Kétpó Község Képviselő. testületének 2018. évi munkatervéről.

Kétpó Község Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervéről.

A Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

A Település Arculati Kézikönyv (TAK) , a település épített értékeinek katasztere elfogadásáról.

Település Arculati Kézikönyv

Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. “TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” című pályázati felhívásra,

Döntés „TOP-3.2.1-15 ’Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése’ tárgyú konstrukcióban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eredményéről.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó 5411 Kétpó Ond Vezér út 16. szám alatti (HRSZ 199) ingatlan, Diákotthon állandó funkciójáról.

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00017 azonosítószámú, „A kétpói Történelmi Magyarország Emlékpark rendezvény helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése” című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról.

TOP -3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról.

A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjáról

A kétpói 023/2 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlásáról

A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 69/2017. (IX.21.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00063 azonosítószámú, Kétpó Községi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00017 azonosítószámú, A kétpói Történelmi Magyarország Emlékpark rendezvény helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról

Döntés a “Kétpó község csapadékvíz elvezetése a TOP- 2.1.3.-15-JNl-2016-00029 pályázat keretén belül” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eredményéről.

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének kezdeményezéséről és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 36/2017(IV.21.) képviselő- testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

A kétpói 236/1 hrsz-ú belterületi ingatlan megosztásáról

A TOP- 2.1.3.-15-JNl-2016-00018 azonosítószámú, Kétpó község csapadékvíz elvezetése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról.

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda beszámolójának, munkatervének, SZMSZ-ének, Beiskolázási tervének, Házirend elfogadásáról

Batár településsel kötendő testvér- települési együttműködési megállapodás elfogadásáról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

Rendkívüli támogatás 2017- évi igénylésének benyújtásáról

A kétpói  346/1,346/2 hrsz-ú földrészletek telek egyesítéséről.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó támogatási igény benyújtásáról.

A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló pályázati kiírásra beérkezett pályázat bírálatáról.

Méltatlansági ügyeket kivizsgáló bizottság létrehozásáról

A Tiszacsoma településsel kötendő testvér- települési együttműködési megállapodás elfogadása

TOP-5.3-1-16 kódszámú “A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

A kétpói 346 hrsz-ú  ingatlan megosztásáról

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló pályázat elbírálására létrehozandó bizottság tagjairól

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről

Kétpó Község Önkormányzatánál 2016. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól

Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról

Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Rendkívüli támogatás 2017. évi igénylésének benyújtásáról

A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről

A települési arculati kézikönyv elkészítésének kezdeményezéséről és a partnerségi egyeztetés szabályairól

Az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás, valamint bérleti szerződés aláírásáról.

Gonda Sándor c.r. főtörzszászlós, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztály körzeti megbízott jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Döntés az “Általános iskola, az iskola kiszolgáló épülete és a diákotthon tetőszerkezetének felújítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. “TESTVÉR- TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” című pályázati felhívásra

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú„ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek EFOP 3.9.2-16 pályázat benyújtásáról

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek EFOP 1.5.3-16 pályázat benyújtásáról

Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának meghatározása

Kétpó Község Önkormányzata 2017-2020.évi stratégiai ellenőrzési tervéről

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról

Kétpó Község  polgármesterének 2017. évi cafeteria-juttatásáról

Kétpó Község Polgármestere 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Kétpó község a Fegyvernek szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozásról

Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú módosításáról szóló 77/2016.(X.25.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodában dajka létszámbővítéséről

az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének,valamint a 2017.évi nyári zárva tartási idejének meghatározása

Új településrendezési terv elkészítésével kapcsolatos gesztori szerződés aláírásáról

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Virágné Lukács Gabriella alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének elfogadásáról

Keresztes Péter Pál polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének elfogadásáról

A 2017. évi startmunka program programtervezetéről

Döntés a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázaton való részvételről

Kétpó Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

Kétpó Község Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
beszámolójának, munkatervének, továbbképzési programjának elfogadásáról

Döntés a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033)
által létrehozott infrastruktúra elszámolását részletező vagyonmegosztási okiratról és
aktiválási nyilatkozatról

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

A helyi adórendelet felülvizsgálatáról

Döntés A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú
módosításáról

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló véleményezésre
benyújtandó javaslatról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra vonatkozó támogatási igény benyújtásáról

Kétpó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

A Tanyagondnoki Szolgálat 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Tájékoztatás a „Háziorvosi ellátás jövője Kétpón és egymás közt őszintén az egészségügyről”

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőtúri
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóról

Pályázati igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására vonatkozóan

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus létszámáról

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

TOP-3.2.1-15 kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola, Diákotthon energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről

A Vodafone bázisállomás létesítéséről

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus létszámáról

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról

A TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

Kétpói Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Kétpó község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Kétpó település szennyvízkezelési programjáról

A VP6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

A TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt pályázatban való részvétel elfogadásáról

Diákotthoni konyha előtti út felújítására

Háziorvosi rendelő felújítására

Rendkívüli támogatás 2016. évi igénylésének benyújtásáról

A TOP-1.2.1-15 “Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásáról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

A TOP-2.1.3-15 “Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásáról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. március  29-én tartandó ülésére a TOP 3.1.1.-15 kódszámú ” Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtásában

A Berettyó- Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 15. számú módosításáról

Törvényességi felhívásról

Kétpó Község Polgármesterének 2016. évi cafeteria juttatásáról

Kétpó Község Polgármesterének 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Az 5411 Kétpó Béke út 14.sz.(hrsz. 149) ingatlan megvásárlásáról

A kétpói 126 hrsz-ú és a 133/24 hrsz-ú, Kétpó, Béke út 11. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

A kötelező betelepítési kvótáról

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Kétpó Község Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről

Napirendek elfogadásáról

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójáról

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervéről

Járási Esélyteremtő Program elfogadásáról

a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 2016. január 1. napjától hatályos módosításáról

a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 2014. évi beszámolójáról

a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatellátásának felülvizsgálatáról

rendkívüli támogatás 2015. évi igénylésének benyújtásáról

Napirendek elfogadásáról

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógus létszámáról

a Mezőtúri Rendőrkapitányság kapitányvezetői feladatainak 2015. október 1. napjától történő ellátásáról

Napirendek elfogadásáról

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének közbeszerzési eljárás hozzájárulásáról

Napirendek elfogadásáról

A Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2014.évben végzett munkájáról

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

a szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 nevelési év munkatervének elfogadásáról

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 nevelési év beszámolójának elfogadásáról

Dr. Thodory Zsolt József megbízott háziorvos beszámolójának elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Túri Üzemmérnökségének Mezőtúri Üzemegysége által készített víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra szóló fejlesztési terve

Napirendek elfogadásáról

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról

a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Telenor Magyarorszag Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött bérleti szerződésről

Napirendek elfogadásáról

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről

Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről

Napirendek elfogadásáról

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó AntennaBank Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

a GEO-LAND CONSULTING Kft a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési Egyesület részére történő támogatásáról

Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Napirendek elfogadásáról

Hozzájárulás a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 85411 Kétpó, Almásy tér 1.), valamint a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület (5411 Kétpó, Almásy tér 1.) közötti tagi kölcsönszerződéséhez

Napirendek elfogadásáról

Gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett 2015. évi nyári gyermekétkeztetés tárgyában pályázat benyújtásáról

Napirendek elfogadásáról

Benzol-Tech Kft. a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer pályázatának elfogadásáról

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

A 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Napirendek elfogadásáról

Dorka István tűzoltó törzsőrmester, a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka jutalma Tűzoltók Napja alkalmából

Napirendek elfogadásáról

Tóth Bence r.törzsőrmester, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály járőre jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Tóthné Szonda Brigitta r.zászlós, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály Szabálysértési Előkészítő Csoport csoportvezető jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Napirendek elfogadásáról

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”.

Napirendek elfogadásáról

bérelt lakás utcafronti ablakainak redőnycseréjéről(5411 Kétpó, Almásy tér 5.)

Kétpó Község Művelődési Házának tetőszerkezetének megerősítéséhez támogatás

Napirendek elfogadásáról

 

a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2014.évi beszámolója

Napirendek elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

A kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére (340. hrsz.-ú ingatlan)

Napirendek elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

Szándéknyilatkozat a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés ellátásáról

a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsba történő delegálásról

Virágné Lukács Gabriella képviselő személyes érintettségének bejelentéséről

a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról

a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásról

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervéről

Kétpó Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről

A Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2013.évben végzett munkájáról

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 2013. évi beszámolójáról

Kétpó Község közrend, közbiztonsági helyzetéről

Napirendek elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

A Berettyó- Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 14. számú módosításáról

Napirendek elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről

Napirendek elfogadásáról

A megyei önkormányzat tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokra vonatkozó igény benyújtásáról

Napirendek elfogadásáról

„Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és diákotthonának épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” KEOP-2014-4.10.0/F című pályázat megvalósításáról

Napirendek elfogadásáról

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződés 1. számú módosításáról

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Túri Üzemmérnökségének Mezőtúri Üzemegysége által készített víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra szóló fejlesztési terve

a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi, valamint 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységérő

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Napirendek elfogadásáról

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Napirendek elfogadásáról

A 62/2014. (VI.13.) önkormányzati határozat módosításáról

Törvényességi felhívásra

Napirendek elfogadásáról

a KEOP 4.10.0. Energiafelújítás Pályázatról

Dr. Thodory Zsolt József háziorvos vegyes körzetben történő háziorvosi feladatok ellátásáró

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről

Napirendek elfogadásáról

a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak, könyvvizsgáló megválasztásáról

a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetéséről

a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ptk. hatálya alá helyezéséről

Napirendek elfogadásáról

A 46/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat módosításáról

Napirendek elfogadásáról

A kétpó 051/2 helyrajzi szám alatt lévő (sportpálya) ingatlan Kétpó Község Sport- és Művelődési Egyesület részére történő bérbeadásáról

Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Napirendek elfogadásáról

NKA rendezvény (IX. Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál) pályázatához 10 % önerő biztosításáról

„Almásy tér park fejlesztése”pályázatához támogatást megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről

Nagykunságért TVN Kft. „az Almásy tér park fejlesztése”pályázatához szükséges hitelfelvételéről

Napirendek elfogadásáról

A 314 hrsz.-ú ingatlan (Kétpó, Petőfi u. 11.sz. alatti ingatlan) megvásárlásáról

A 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Napirendek elfogadásáról

Varga Zoltán tűzoltó jutalma Tűzoltók Napja alkalmából

Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezető jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről /Kétpó, műfüves sportpálya építése/

Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről /Pói Piac megvalósításához/

A 28/2014. (IV.01.) önkormányzati határozat módosításáról

megállapodás elfogadásáról a Nagykunságért TVN kft-vel, az „Almásy tér park fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban

a megállapodás elfogadásáról a Médiatár Közhasznú Alapítvánnyal a „Játszótér” című pályázat megvalósításával kapcsolatban

Megállapodás elfogadásáról a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési Egyesülettel a Műfüves sportpálya” című pályázat megvalósításával kapcsolatban

vállalkozási szerződés elfogadásáról a Szalay Bau Kft-vel a „Pói piac kialakítása” című pályázathoz

vállalkozási szerződés elfogadásáról Vincze Róbert egyéni vállalkozóval a „Játszóház” című pályázathoz

vállalkozási szerződés elfogadásáról a Tuti-Peso Kft-vel a „Kétpó Község megismertetése” című pályázathoz

Napirendek elfogadásáról

Kitekintő határozat

A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél Kétpó Község Önkormányzatának számlavezetésére tett ajánlatának igénybevételéről

Támogatás megelőlegező hitel igénybevételéről

az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításáról

Napirendek elfogadásáról

az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításáról

Napirendek elfogadásáról

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”

Napirendek elfogadásáról

„Kétpó, Almásy tér park fejlesztése” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról

„Kétpó, műfüves sportpálya építése” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról

Napirendek elfogadásáról

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjának megválasztásáról

a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban való részvételről szóló csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásáról

A Harangzugi I. csatorna Önkormányzati szakaszának átadásáról

a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2013.évi beszámolója

Napirendek elfogadásáról

„Kétpói piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról

Napirendek elfogadásáról

az Arany János Általános Művelődési Központ dokumentumainak aktualizálásáról

az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításáról

A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 13. módosítása

Napirendek elfogadásáról

tagi kölcsönszerződés jóváhagyásáról

Napirendek elfogadásáról

tagi kölcsönszerződés jóváhagyásáról

az Inno-Szolnok Kft.-vel megkötendő üzletrész adásvételi szerződés elfogadásának szándékáról

Napirendek elfogadásáról

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 12. módosítása

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről

Kétpó Község Képviselő-testülete 2014. éves munkatervéről

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-i jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásáról

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervéről

utcanév megváltoztatásáról

A Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

A rendőrség 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

Napirendek elfogadásáról

A lakossági vízdíj átvállalásáról

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról

az Arany János Általános Művelődési Központ alapvető dokumentumainak törvényi előírásoknak megfelelő aktualizálásáról

a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás működtetésre kötött megállapodás megszüntetés napjának módosításáról

Felszabadulás út nevének megváltoztatásáról

Kétpó községben működő vendéglátó helyekről közösségi használatú számítógépek kitiltásáról

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2012.évi munkájáról

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Napirendek elfogadásáról

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó igényről

Napirendek elfogadásáról

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

Napirendek elfogadásáról

Nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása

A helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Napirendek elfogadásáról

Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Napirendek elfogadásáról

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-ben megvásárolandó részvényről

Napirendek elfogadásáról

PÓI PIAC elnevezésű pályázat benyújtása

Napirendek elfogadásáról

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról

Kétpó Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

Mezőtúr és Térsége Viziközmű Vagyonkezelő Kft. végelszámolásáról

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás működtetésre megkötött megállapodás megszüntetéséről

Napirendek elfogadásáról

Nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása

Település marketing támogatása benyújtása

Nonprofit szervezetek eszközfejlesztésének támogatása benyújtása

Napirendek elfogadásáról

Felhatalmazás nemzetközi reklámpályázat kiírására

a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról

a Kétpó belterület 340. hrsz-ú területen történő pálinkafőzde megépítéséről

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötendő víziközmű-üzemeltetési szerződés elfogadásának szándékáról

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról

Napirendek elfogadásáról

A 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Napirendek elfogadásáról

Alkalmi árusításról (házaló tevékenység)

A  Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit KFT üzletrészeinek megvásárlásáról

A 300/2. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Arany János Általános Művelődési Központ Közkönyvtára feladatellátásáról

A 2013. január 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó törvényességi felhívás

Napirendek elfogadásáról

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”.

Napirendek elfogadásáról

a szennyvíztisztító-telep üzemeltetéséről

Kétpói Polgárőr Egyesület beszámolójáról

Napirendek elfogadásáról

A DTH Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról

a 2004. június 15-én kötött üzemeltetési szerződés megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről

az Arany János Általános Művelődési Központ Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

az Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda Házirendjéről

az Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

az Arany János Általános Művelődési Központ 2012. éves beszámolójának elfogadásáról

az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása a melléklet szerinti tartalommal

az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásához

Döntés a Kétpó Község Polgármesteri Hivatala megszűnéséről

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalról szóló Megállapodás elfogadásáról

a Képviselő-testület 2013.évi munkatervének megállapítására

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

A 0273 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből állami tulajdonba adásáról

Kétpó Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Állásfoglalás a Mezőtúri Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséről

Nyílt Pályázati felhívásról a „Kétpó Községért 2012. évben „Kétpói székhelyű/telephelyű vállalkozások részéről szóló 44/2012.(IX.13.) önkormányzati határozat módosításáról

az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság beszámolójának elfogadásáról

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolójának elfogadásáról

A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

a Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. víziközmű vagyonának térítésmentes vagyonátruházásáról

Kétpó Községi Önkormányzat belső szabályzatainak elfogadásáról

az Arany János ÁMK Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról

Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

„Kétpó belterületi úthálózat fejlesztése” tárgyában zajló általános egyszerű közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatának szándéknyilatkozatáról

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kétpó Önkormányzata közötti, a Mezőtúri Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetésről

Beszámoló a 2011. évi adóztatásról

A Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadásáról

A rendőrség 2011. évi beszámolójának elfogadásáról

Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztásáról

a Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. átalakulásáról

Nyílt pályázati felhívás a „Kétpó Községért 2012. évben” kétpói székhelyű/telephelyű vállalkozások részére

Kétpó Községi Önkormányzat belső szabályzatainak tudomásul vételéről

Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Rövid lejáratú folyószámla-hitel igénybevételéről szóló 30/2012. (VI.21.) önkormányzati határozat módosításáról

a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének megállapítására

Kétpó Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata módosításáról

Arany János Általános Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására pályázat kiírásáról

Felhatalmazás bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásáról

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”

Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről

A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

a víziközmű szolgáltatás megszervezése a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében

Tanyagondnoki beszámoló elfogadása

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”.

Támogatói nyilatkozat aláírása a Mezőtúr Városi Kórház – Rendelőintézet Nonprofit Kft. által benyújtandó Társadalmi Megújulás Operatív Program„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben”című pályázatához. Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3

a szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtásáról

Támogatói nyilatkozat aláírása a Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtandó Társadalmi Megújulás Operatív Program„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben”című pályázatához. Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3

Kétpó község helységnevének egyedi módon való használatáról

Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről

Rulírozó munkabérhitel igénybevételéről

Kétpó Község Önkormányzatának 6/2011. (III. 29.) önkormányzati határozatának hatályon kívül helyezéséről

A 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

a folyékony hulladék szállításáról

a közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződésről

Az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának elítélése tárgyában

a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadásáról

az Arany János Általános Művelődési Központ 2011. év éves beszámolójának elfogadásáról

az Arany János Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalására

Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére

„Kétpó Községének és rendezvényeinek reklámozása saját tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő, Európai közutakon rendszeresen közlekedő gépjárműveken és internetes honlapon” tárgyában zajló általános egyszerű közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról

Jegyzői feladatok ellátására

Rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról

Kétpó Község Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról, – ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Falufejlesztési Akció Program elfogadásáról

együttműködési megállapodásról

törvényességi észrevételről

Kétpó Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról

a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

határozathozatalra a Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulatnak átadott önkormányzati tulajdonú csatornaszakasz(ok) szerződéses üzemeltetéséről

Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetési Koncepciójáról

Leader Egyesülethez való csatlakozásról

A közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó szervként való közreműködésről

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról

Kétpó Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. elfogadásáról

A rendőrség 2010. évi beszámolójának elfogadásáról

A Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú belvízvédelmi csatorna szakaszok jogi helyzetének rendezéséről

Helyi identitás megőrzésére, fejlesztésére szolgáló rendezvények támogatásának pályázati anyagának benyújtására

Rendezvénytér kialakítás pályázati anyagának benyújtására

Tanyafejlesztési program pályázati anyagainak benyújtására

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Kétpó Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0033 azonosítószámú ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló beruházáshoz önerő biztosításáról

a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról

Tanyagondnoki beszámoló elfogadása

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról

hitelszerződéshez kapcsolódó fedezet bevonásáról

a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosítására

Kétpó Községi Önkormányzat Gazdasági Programja 2011-2014. évekre szóló elfogadásáról

A Kétpó Kossuth úton lévő mélyfúrási artézi kút ügyében érkezett megkeresésre

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”.

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IV. 16.) számú határozatának melléklete –Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okirata- módosításáról

A 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Vis maior pályázat beadásáról

Hitelszerződés átstrukturálásáról

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

56/2010. (XII.22.) sz. önkormányzati határozat módosításáról a folyékony hulladék szállítás díjának megállapításáról és önkormányzati támogatásáról

A helyi iparűzési adó eltörlésének szándékáról

Kétpó község közigazgatási területén játéktermek létesítésének és játékgépek üzemeltetésének feltételeiről és annak jogszabályi korlátozásairól

Cserkészklub részére teremhelyiség biztosításáról

Kétpó Községi Önkormányzat közvilágításának korszerűsítésére tett ajánlatról

Határozat a pénzbeli ellátások egyéni bankszámlára való utalásáról

a folyékony hulladék szállításának önkormányzati támogatásáról

Rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról.

Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló

A Családsegítő Szolgálat feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló

A Környezet és Energia Operatív Program 1.3.0 kódszámú pályázati konstrukcióban benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázatról

Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

a szennyvíztisztító-telep üzemeltetésének szüneteltetése tárgyában

a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 19/2010.(VI.17.) sz. önkormányzati határozata módosításáról

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Együttműködési megállapodásának 9. számú módosításáról

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Alapító Okiratának 6. számú módosításáról

Határozat hozatalra helyi jogsegély szolgálat beindításáról és a célra helyiség ingyenes használatba adásáról

2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzatának elfogadására

A 2011.-2014. évi belső ellenőrzés stratégiai tervének jóváhagyásáról

A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Kétpó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módosításáról

A családsegítő szolgáltatás kistérségi szintű működtetéséről

Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről

Rulírozó munkabérhitel igénybevételéről

Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Keresztes Péter Pál alpolgármester megválasztására, az alpolgármester eskütétele.

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottság elnökének és elnökhelyettesének, valamint képviselő tagjának megválasztásáról.

A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnökének és elnökhelyettes megválasztásáról.

Boldog István polgármester illetményének megállapítására.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához történő csatlakozásról

Kétpó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Vis maior pályázat beadásáról

Vis maior pályázat beadásáról

A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről

Vis maior pályázat beadásáról

Vis maior pályázat beadásáról

A Kétpói Regionális Hulladéklerakót üzemeltető szervezet Felügyelő Bizottságába való képviselő delegálásának jogáról

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról

pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2010. (IV.20.) határozata

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

A 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Közbeszerzési eljárás kiíratásáról függetlenül az „in-house” cégalapítástól

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

a kunkapitány megválasztásáról, feladatairól szóló Hagyományt Alapító Okirat módosításáról

A kötelező közszolgáltatási feladatként a települési szilárd hulladék kezelésének saját erőből való biztosítására

A 2010.évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése című pályázat önerejének módosítása

Kétpó Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

a Családsegítő Szolgálat feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról.

a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazásáról 2010. évre

Kétpó Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Kétpó Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése című pályázat önerejének módosítása

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról

Digitális fényképezőgép átadásáról

Mezőtúr Város településrendezési eszközeinek módosítására, aktualizálására, továbbá a településrendezési eszközök környezeti vizsgálatára vonatkozó vélemény

A 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Likvid hitel igénybevételéről

Kétpó, 236/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú helyiség térítésmentes használatba adásáról fiókpatika működtetésére

ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Jókai Mór út felújítása című pályázat benyújtása

ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Béke út felújítása című pályázat benyújtása

ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése című pályázat benyújtása

ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű térfigyelő rendszer kiépítése című pályázat benyújtása

ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése című pályázat benyújtása

ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Jókai Mór út felújítása című pályázat benyújtása

ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Béke út felújítása című pályázat benyújtására

ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű térfigyelő rendszer kiépítése című pályázat benyújtása

a Remondis Kétpó Kft. társasági szerződésének módosításáról

a Nagykun Hagyományőrző Társulás alapító okiratának módosítására

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben meghatározottak alapján az Arany János Általános Művelődési Központ alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét képező Alapító Okirat módosításáról

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben meghatározottak alapján Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét képező Alapító Okirat módosításáról

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosításáról

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás keretein belül pályázat benyújtása, a KEOP 1.3.0 ivóvízminőség-javítás konstrukció 2. fordulójára 2009. évben

A rendőrség 2008. évi beszámolójának elfogadásáról

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

a Túrkevét a 46-os úttal összekötő 4203.számú életveszélyessé váló út tárgyában a társönkormányzatokkal együtt megfogalmazott nyílt levél megküldésének támogatásáról a Magyar Közút Kht. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának

a IV. Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál megrendezéséről és hozzákapcsolódóan a rendezői műsorszervezői jogok érintetlenül hagyása mellett a vendéglátói és vásároztatási jogok elidegenítésének lehetőségéről

a Zempléni Településszövetség által szervezett „Nemzeti Zarándoklat 2009.” támogatásának tárgyában

a Községi Önkormányzat tulajdonát képező üzemképtelen MTZ 50-es traktor értékesítési lehetőségeinek tárgyában

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2009.(IV.16.) határozata

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”

2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben meghatározottak alapján az Arany János Általános Művelődési Központ alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét képező Alapító Okirat módosításáról

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben meghatározottak alapján Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét képező Alapító Okiratról

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben meghatározottak alapján Kétpó Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek – a megváltozott szabályok alapján – 2009. május 15-ig kötelező felülvizsgálatának tárgyában

A Túrkevéért Alapítvány működésére kötött közoktatási megállapodás módosításának elfogadásáról

A 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadásáról Kétpó

Pályázat benyújtása inkurrens anyagok ingyenes átruházására

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. I. félévi munkatervéről

a „ KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerződés módosításáról

a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével kötendő együttműködési megállapodásra

a kóbor állatok befogására kötendő szerződés tárgyában határozat hozatalra

a szennyvíztisztító-telep üzemeltetési szerződésének tárgyában határozat hozatalra

a Mezőtúri Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásáról szóló megállapodás módosításáról

az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének megtárgyalására

A 7/2008.(IV.29.)sz önkormányzati rendelet 18/2008.(XII.12.) módosításába került gépelési hiba megállapításáról